Flådens ødelæggelse forberedes

se i øvrigt artiklen "Flåden gøres klar til ødelæggelse"

21. august

Kommandør Steen Bille bad i en skrivelse denne dag Holmens Chef, kommandør Kjerulff, om at gøre klar til en ødelæggelse af flåden. Ganske vist indledte Bille med at skrive at "man ikke bør tænke sig muligheden i at staden kan overgå" (dvs. kapitulere), men den 18/8 havde Bille i en rapport til Kronprinsen givet udtryk for, at Trekroner og Prøvestenen ville blive angrebet af fjenden, hvis vinden gik i nord.

Billes skrivelse var således ikke et resultat af en planlagt dansk strategi, men af hans vurdering af mulighederne for at forsvare København.

22. august

Holmens Chef, kommandør Kjerulff, svarede at man var begyndt at aftage rorene for at samle dem på Ny- og Gammelholm. ligesom mahlerne blev samlet på et sted. Endvidere ville det være nødvendigt at så mange tømmermænd blev fordelt på flådens skibe med det samme, hvis ødelæggelsen skulle ske umiddelbart efter befaling blev givet.

Endvidere foreslog Kjerulff at der blev boret huller i skibene, så de kunne blive fyldt med vand, - fjendens klargøring af skibene ville hermed blive vanskeliggjort.

Yderligere foreslog han at det armerede orlogsskib "Waldemar"  blev lagt på tværs af havnens indløb og derefter fyldt med vand for på denne måde at lukke havnen være lukket.

23. august

Bille var enig med Kierullf, men iværksættelsen skulle først ske, når "nødvendigheden måtte fordre sådant, og ordre dertil gives. Kommandør Plateau blev som indrulleringschef beordret til at fremskaffe det fornødne mandskab.

Bille udfærdigede også den endelig ordre til at flåden skulle ødelægges, der manglede kun dato og underskrift! Ødelæggelsen ville kunne ske på små 6 timer.

Ordren blev overleveret af Bille til Overkrigskommisionen den 28. november 1807.

2. september

Denne dag blev ordrer givet til at "indrette alle krigsfartøjer således, at de på første vink kan synkes (sic). Ligeledes at alle sejl, takkelage, ræer...osv kan kappes og tilintetgøres".

 
Læseforslag
Flåden

Indholdsfortegnelse

 

Tilbage